Eric Ketelaars
Raadslid DGG
Lijst 2 Nummer 7
Hoofdpunten van het beleid van de DGG
“DGG is voor Geldrop-Mierlo!”


1. Wijkontwikkeling als basis voor een goede leefomgeving. Veiligheid en zichtbare handhaving op kleine ergernissen in de wijken! Voorzieningen in de wijken verbeteren. Een wijkaccommodatie met daarin culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten voor jong en oud in elke wijk.

2. Democratisch besturen door de ogen van de inwoners. Inspraak en participatie als recht voor iedere inwoner! Inspraak is de basis voor interactief beleid. Serieus luisteren naar wat inwoners te zeggen hebben.

3. Gemeentelijk strategisch plan verkeersveiligheid en buurtlabel verkeersveiligheid voor alle buurten. Mobiliteit voor iedereen. Lokale Bereikbaarheidsagenda. Parkeerroutering voor kort parkeren in het centrum van Geldrop. Geluidsoverlast A67 bestrijden.

4. Zorg en inkomen zijn belangrijke pijlers van de samenleving. Passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners! Sport en cultuur voor iedereen toegankelijk. In stand houden van het armoedebeleid.

5. Samen met de inwoners werken aan duurzaamheid. Het goed scheiden en minder afval produceren moet beloond worden. Duurzaamheid. Geldrop-Mierlo energieneutraal in 2040. Inwoners en organisaties verleiden tot het gebruik van duurzame energie. Woningcorporaties moeten duurzaam presteren.

6. Het behouden van een rijk verenigingsleven in onze gemeente. Betaalbare sportvoorzieningen en de uitbouw van duurzaam toerisme. Cultuur voor iedereen en behoud van traditionele evenementen. Goed vrijwilligers beleid. Recreatiegebied De Smelen verder ontwikkelen. Cultuur voor iedereen, nivelleren subsidies aan professionele organisaties. Hofdael versterken.

7. Waardig, betrokken en actief ouder worden in Geldrop-Mierlo. Een positief jeugd- en jongerenbeleid in Geldrop-Mierlo. Mensen met een beperking doen mee in Geldrop-Mierlo. Ruimte voor de jeugd om te bouwen aan hun eigen toekomst door een positief jongerenbeleid en met ruimte voor jongerencultuur in onze gemeente. Dementievriendelijke gemeente, aandacht voor inwoners met dementie. Bestrijding van eenzaamheid. Een lokale Inclusie-agenda.

8. Duurzame, goede en vooral betaalbare woningen voor alle inwoners. Inbreidingsplannen die passen en aansluiten bij de wensen van belanghebbenden. De Omgevingswet: van nee-tenzij naar ja-mits. Woningbouwimpuls is een grote kans voor het centrum van Geldrop maar mag niet ten koste gaan van andere bouwprojecten in de gemeente en mag niet leiden tot lastenverhoging voor de inwoners.

9. Goed onderwijs en een Geldrop-Mierlose Educatieve Agenda. Integratie van meerdere functies voor de wijk en wonen in nieuwbouwplannen voor scholen. Samen met de betrokken instellingen in onze gemeente opstellen van een stimuleringsprogramma leren voor onze gemeente. Vmbo-onderwijs in Geldrop-Mierlo.

10. Een gezonde financiële huishouding voor onze gemeente met een uitvoerbaar meerjarenprogramma
. Inzichtelijke en transparante gemeentebegroting. Geen verhoging van de OZB. De lasten voor de inwoners in onze gemeente behoren tot de laagste van de regio en dat willen we graag zo houden. Ondersteuning van ons lokale bedrijfsleven.


Download
hier het complete programma van de DGG.

Eric Ketelaars: "DGG wil dat er, voor eenieder die dat wil, een geschikte plek is om te wonen. De huidige en toekomstige woningvoorraad moet daarop afgestemd worden evenals de toewijzing door woningcorporaties en overige eigenaren.
DGG wil dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet gepaard gaat met een andere houding vanuit de Gemeente; vooral kijken wat er mogelijk is voor de inwoners in plaats van enkel aangeven wat niet kan."

Wie zijn wij?

- De DGG zorgt dat mensen met elkaar in gesprek komen (en blijven)
- De DGG voert politiek, gevoed door de burgers
- De DGG staat tussen de mensen, niet ernaast of erboven
- De DGG staat voor wijkgericht werken, dicht bij de burgers
- De DGG is betrokken, persoonlijk en dichtbij
- De DGG is niet alleen praten over maar ook met inwoners
- De DGG is samen een zorgzame gemeente maken
- De DGG is kijken naar wat wel kan in plaats van zoeken naar problemen
- De DGG is diep geworteld zijn in de Geldropse samenleving en cultuur
- DGG is politiek door de ogen van de burgers


Download
hier het complete programma van de DGG.


Wat doen wij?

- Behouden wat goed is en vernieuwen waar nodig.
Dat is van belang om onze gemeente vitaal te houden.

- Respectvolle en opbouwende politiek.
Dat is nodig om onze gemeente verdraagzaam te houden.

- Geen geld verslindende projecten.
Dat is van belang om onze gemeente betaalbaar te houden.

-
Sterke lokale politiek met een eigen geluid.
Dat is van belang om onze gemeente zelfstandig te houden.

- Samen werken aan de leefomgeving.
Dat is van belang om onze gemeente leefbaar te houden.

- Inspraak en participatie van de inwoners.
Dat is nodig om onze gemeente democratisch te houden.

- Voldoende zorg en huishoudelijke hulp.
Dat is nodig om onze gemeente zorgzaam te houden.

- Zorg voor milieu en groen.
Dat is nodig om onze gemeente duurzaam te houden.


Download
hier het complete programma van de DGG.
(c) 2021 Democratische Groepering Geldrop - www.dgg-geldrop-mierlo.nl - info@dgg-geldrop-mierlo.nl